Kallelse till årsmöte 2020

Datum: Tisdagen den 17 mars 2020
Tid: 19:00
Plats: Fenix Kunskapscentrum, Vaggeryd
Ladda ner som pdf

Program

 • Information av bredbandskoordinator Ingemar Svensson, Region Jönköping
 • och IT-chef Tomas Johansson, Vaggeryds kommun
 • Projektets ekonomi
 • Föreningens ekonomi

Årsmötesförhandlingar

 1. Val av ordförande att leda årsmötet
 2. Val av protokollförare
 3. Godkännande av röstlängd
 4. Val av 2 personer att justera protokollet utöver ordförande
 5. Fråga om årsmötet blivit utlyst i laga ordning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt disposition av årets resultat
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Beslut om medlemsavgift för verksamhetsåret 2021
 11. Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning minst 2 personer, varav en sammankallande
 15. På mötet väckta frågor
 16. Årsmötet avslutas

VÄLKOMNA!

Posted in Nyheter.