Efteranslutningar

Efteranslutning

Östra Fiberföreningen vill verka för landsbygdsutveckling och därigenom också, så långt det är möjligt, ansluta nyetableringar av bostadshus, fritidshus och företag under och efter byggtiden.

Efteranslutning av etablerade byggnader, verksamheter och nya fritidshus

Östra fiberföreningens nät byggs solidariskt där alla medlemmar ansluts till samma kostnad. Som efteransluten får du alltså gå med och köpa din andel i föreningen för samma anslutningskostnad som andra medlemmar betalat. Men till skillnad från dem som var med från början köper du då en andel i ett befintligt nät. Utan möjlighet att få del av den kostnadsreduktion som bidragen kan innebära.

Det innebär att du som efteransluter en existerande fastighet även får betala för den grävning som måste göras ytterligare från nätets närmaste anslutningspunkt till din fastighet och de ytterligare kostnader det innebär.

Ligger din fastighet långt från närmaste anslutningspunkt kan det dessutom tillkomma ganska omfattande merkostnader. Man kan räkna med att minsta kostnaden blir 40 000: –

Efteranslutning av nybyggnation, permanentboende

I de fall där är tekniskt och ekonomiskt genomförbart ska nyetablering av bostäder och företag efter byggtiden betalar den insats som övriga medlemmar gör i uppstarten av nätet d.v.s. 20 500:-, därutöver tillkommer en anslutningsavgift på 12 500:- inkl. moms.

Kostnaden för grävning och återställande markarbeten från närmast belägna kopplingsskåp bekostas av fastighetsägaren.

Östra Fiberföreningen tillhandahåller fiber och kanalisationsmaterial för en sträcka på maximalt 400 meter. Extra material för anslutningar som överstiger 400 meter bekostas av fastighetsägaren.

Prövningsrätt

Förening förbehåller sig rätten att göra en prövning av varje enskild efteranslutning beroende på lokala förutsättningar och nätets dimensionering.

Styrelsebeslut 2020-06-24 /