Stadgar

Stadgar Vaggeryds kommuns Östra fiberförening 2016-03-22

Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening

 • 1 Föreningens namn

Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening (nedan benämnd Föreningen).

 • 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen vid en lokal utbyggnad av fibernät för bredband.

Ledningsnätet är ett öppet nät för att tillhandahålla medlemmarnas nätkapacitet för bredband, telefoni, tv samt andra tekniska tjänster.

Föreningen ska direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna trafiktjänster, så kallade bredbandstjänster, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

 • 3 Föreningens verksamhetsområde

Föreningens verksamhetsområde är öster om Europaväg 4 i Vaggeryds kommun med omnejd med undantag av tätorterna Vaggeryd, Byarum och Hok.

 • 4 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Vaggeryds kommun.

 • 5 Medlemskap

Till medlem kan antas en sökande som äger en eller flera fastighet inom Föreningens verksamhetsområde.

Ansökan om medlemskap görs skriftligen till Föreningen på tillhandahållet formulär.

Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

Om det är ändamålsenligt får arrendator/hyresgäst jämställas med fastighetsägare.

 • 6 Medlems skyldigheter

Varje medlem är skyldig att betala av Föreningsstämman fastställda insatser samt av Föreningsstämman fastställda avgifter och även i övrigt följa Föreningens stadgar och beslut.

 • 7 Insatser

Medlem skall delta i Föreningen med ett insatsbelopp om lägst 500 och högst 30 000 kr för varje ansluten fastighet. Insatsen skall betalas på anvisat sätt till föreningens konto när medlemskap beviljats. 500 kr betalas vid inträdet. Resterande belopp betalas enligt styrelsens anvisningar.

8 Avgifter

 • 8.1 Medlemsavgift

Varje medlem skall årligen till Föreningen betala en medlemsavgift som beslutas av Föreningsstämman.

Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen beslutar.

 • 8.2 Övriga avgifter

Föreningen har rätt att ta ut en anslutningsavgift för att ansluta en fastighet till föreningen kommunikationsnät. Föreningen har också rätt att fortlöpande ta ut en nätavgift som ersättning för att upprätthålla den anslutna fastigheten förbindelse med andra kommunikationsnät, dvs fortlöpande tillhandahåller nätkapacitet för bland annat data och telekommunikation. Dessa avgifter skall regleras i de anslutningsavtal som skall upprättas mellan föreningen och medlemmarna.

Ersättningen för eventuella renodlade trafiktjänster bestäms från tid till annan av styrelsen med utgångspunkt från vilka tjänster som avses och deras omfattning.

 • 9 Uppsägning av medlemskap och uteslutning

Ett medlemskap i Föreningen får sägas upp tidigast ett år efter inträdet. Uppsägningen skall göras skriftligen till styrelsen.

En medlem som bryter mot stadgarna eller skadar Föreningen eller motarbetar dess intressen kan av styrelsen uteslutas ur Föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till Föreningsstämman för avgörande.

Om andelen inte överlåts i samband med att fastigheten avyttras, eller om den överlåtits men förvärvaren inte ansöker om, respektive inte beviljas medlemskap, upphör medlemskapet i Föreningen.

Dessa villkor gäller i tillämpliga delar även när ägandet av fastighet övergår till annan på grund av bodelning, arv eller testamente.

 • 10 Avgång

Avgång ur Föreningen sker alltid vid slutet av ett räkenskapsår.

En uppsägning av medlemskapet skall ha kommit styrelsen tillhanda senast 3 månader före räkenskapsårets slut för att avgången ska ske vid utgången av samma år. Sker avgången på grund av uteslutning skall styrelsens beslut vara fattat minst 1 månad före räkenskapsårets slut.

 • 11 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter, med lägst 2 och högst 5 suppleanter.

Ordförande väljs av Föreningsstämman på 1 år, d.v.s. fram till den ordinarie Föreningsstämman som hålls i mars månad påföljande räkenskapsår, medan övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs på två år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år.

Förutom ordföranden konstituerar sig styrelsen sig själv.

Styrelsesuppleanter tjänstgör i vald ordning men har rätt att närvara vid styrelsemöte.

 • 12 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

 • 13 Revisorer

På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas 1 eller 2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie Föreningsstämma.

 • 14 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

 • 15 Årsredovisning

Styrelsen skall lämna årsredovisning till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

 • 16 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före mars månads utgång.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande att leda stämman
 2. Val av protokollförare
 3. Godkännande av röstlängder
 4. Val av 2 personer att justera protokoll utöver ordförande
 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 11. Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning minst 2 personer, varav en sammankallande
 15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman.
 • 17 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma skall utlysas av styrelsen då det behövs, eller då det för behandling uppkommit ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst 1/10 av Föreningens medlemmar. Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

 • 18 Rösträtt

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst.

Medlem får företrädas av ombud.

 • 19 Kallelse och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till stämman skall innehålla uppgifter om de ärenden som skall förekomma. Kallelse skall utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.

Kallelse och andra meddelanden sker genom brev eller med e-post till samtliga medlemmar.

 • 20 Upplösning av Förening

Om Föreningen upplöses skall behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

 • 21 Stadgeändringar

Stadgeändringar får ske på föreningsstämman med hänsyn till lagen om ekonomiska föreningar.

 • 22 Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

 

 

 

 

.