Kallelse till årsmöte 2018

Datum: Torsdagen den 22 mars 2018
Tid: 19:00
Plats: Teatersalongen, Skillingehus

Program

 • Projektets organisation, Ekonomifunktion, Byggledning, Entreprenören, Föreningen
 • Projektets ekonomi Föreningens fakturering till medlemmarna.
 • Tidplan områdesindelning, Vad bygger vi nu. Samförläggningar
 • När tecknar jag avtal med Tjänsteleverantören?
 • Hur gör jag felanmälan?

Årsmötesförhandlingar

 1. Val av ordförande att leda årsmötet
 2. Val av protokollförare
 3. Godkännande av röstlängd
 4. Val av 2 personer att justera protokollet utöver ordförande
 5. Frågan om årsmötet blivit utlyst i laga ordning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt disposition av årets resultat
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Beslut om medlemsavgift för verksamhetsåret 2019
 11. Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning minst 2 personer, varav en sammankallande
 15. På mötet väckta frågor
 16. Årsmötet avslutas

Vill du få nyhetsbrev och information till din epostbrevlåda, registrera din epostadress på vår hemsida www.vaggerydsfiber.se skicka ett mail till medlem@vaggerydsfiber.se Ange ditt medlemsnummer vid registreringen.

Välkomna!

Posted in Nyheter.