Kallelse till årsmöte 30 mars

Vaggeryds kommuns Östra Fiberförening kallar till årsmöte 2017.

Tid: Torsdagen den 30 mars 2017 kl. 19:00

Plats: Teatersalongen, Skillingehus

Program

 • Projektets finansiering
 • Hur kommer utbyggnaden att genomföras
 • Projektets organisation
 • Information från Kommunikationsoperatören
 • När tecknar jag avtal med Tjänsteleverantören
 • Hur gör jag felanmälan

Årsmötesförhandlingar

 1. Val av ordförande att leda årsmötet
 2. Val av protokollförare
 3. Godkännande av röstlängd
 4. Val av 2 personer att justera protokollet utöver ordförande
 5. Frågan om årsmötet blivit utlyst i laga ordning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt disposition av årets resultat
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Beslut om medlemsavgift för verksamhetsåret 2018
 11. Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning minst 2 personer, varav en sammankallande
 15. På mötet väckta frågor
 16. Årsmötet avslutas

Välkomna!

Ladda ner Kallelsen till årsmötet 2017 som PDF.

Balans o Resultatrap.2016

Posted in Övrigt.